Skip links

Уведомление за инвестиционно предложение

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ Шумен

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

от “БЕНИТА ОЙЛ” ООД, гр. Варна, район Младост ПИ 177

Пълен пощенски адрес: гр. Варна, район Младост ПИ 177

Телефон, факс и ел. поща (еmail): w.tomowa@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата  възложител: Владимир Енчев Стоянов

Лице за контакти: инж.Валя Томова

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО / Г- Н ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че “БЕНИТА ОЙЛ” ООД

има следното инвестиционно предложение:

Строеж: “Комплексен проект за бензиностанция, магазин, кафе – аператив и газстанция” – по чл.150,ал.1 от ЗУТ

Местонахождение: УПИ Х – 284, кв.2, с идент. № 67708.304.34 по КК на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен

 Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение, разглежда комплексна разработка по смисъла на чл.150 от ЗУТ, а именно:  съществуващата бензиностанция ще бъде разширена в бензиностанция и газстанция, като се запазват съществуващото кафе – аператив и магазина в имота. За целта ще се изготви ПУП/План за застрояване/ и инвестиционен проект. В имота в изкоп/ подземно/ ще бъде положена цистерна – резервоар 10 м3 за газ, ще се изгради и нова бензиноколонка за зареждане на газ със съответната тръбна разработка, и слънцезащитен навес над него от метална конструкция с покритие от поликарбонатни плоскости.

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Не се налага изграждане на нова инфраструктура, тъй като в имота има изградена бензиностанция и търговска част и достъпа до имота става от съществуваща улица на гр. Смядово. Имотът е захранен електрическа енергия, захранен е с вода, отводняването е решено като отпадъчните води се заустват в уличната канализация. Предвиждат се изкопни работи за полагане на резервоара в изкоп върху стоманобетонов фундамент.

 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

УПИ Х – 284, кв.2, с идент. № 67708.304.34 по КК на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, одобрена със Заповед № РД – 18-54/11.09.2007 г. Инвестиционното намерение е допълващо застрояване към съществуващата бензиностанция на един и същ собственик. За инвестиционното намерение ще се изготвят технически проекти по част Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, Геодезия, Технология, Пожарна безопасност. Проектът ще бъде съгласуван в РСПБЗН в гр. Смядово, поради категорията на строежа – Първа, за която според ЗУТ е необходимо издаване на писмено становище от РСПБЗН.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

УПИ Х – 284, кв.2, с идент. № 67708.304.34 по КК на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, одобрена със Заповед № РД – 18-54/11.09.2007 г. Инвестиционното намерение не засяга общини/райони/кметства, , не е в близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Имотът е водоснабден чрез обществено водоснабдяване на ВиК – Смядово

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Отпадъчните води  от терена се отвеждат чрез точкови отводнители с утаителна част и решетка за едри отпадъци, както и предвидени линейни отводнители.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха

 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очакват да се генерират отпадъци и тяхното третиране

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Проектът не разглежда ново водоснабдяване на имота или за нови прибори, запазва се съществуващото положение за засутване на отпадъчните води

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват химични вещества на площадката

 І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

……………………………………………………………………………………………………………………

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Дата: ………………….                                                Уведомител: …………………………