КАМПАНИИ

1
Галерия
Качи изображение
Оразмери
Изтрий
Алт. Текст:
Връзка:
Отваряне в:
Добави файлове
2
Текст

Колело BENITA – зареди, завърти, спечели

​​​​​​​

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Колело Бенита – зареди, завърти, спечели“ на Бензиностанции BENITA.

  1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Всеки трети печели“ („Играта“) е „Бенита Ойл” ООД, ЕИК 200259122, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ ПИ 177, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.benita.bg.

       2. Територия, на която се провежда Играта

2.1. Играта се провежда на територията на обозначени със стикер на касовата зона „зареди, завърти, спечели“ обекти на бензиностанции BENITA, намиращи се в Република България.

        3.  Продължителност и период на провеждане на играта

3.1. Играта се провежда от 21.12.2020 г. до 21.12.2021. или до изчерпване на количествата награди предвидени в играта. За да получи участник награда, следва да е изпълнил условията за участие в Играта в периода на провеждането й. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

        4. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица, платили в брой или с банкова карта, които са заредили гориво на стойност и/или закупили стока от съответният обекта на бензиностанция Бенита за над 30лв. /тридесет лева/, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“).

         5. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е заредили гориво на стойност и/или закупили стока от съответният обекта на бензиностанция Бенита за над 30лв. /тридесет лева/, може да вземе участие в Играта. Покупката на обща стойност от поне 30лв. (тридесет лева) следва да бъде доказана с касов бон или фактура, който следва да бъде издаден от съответния търговски обект на територията на бензиностанции BENITA, в периода на Играта .

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т.5.1. има право да сканира своят кас.бон/фактура на баркод четеца разположен в касовата зона, като така стартира завъртането на Колелото. Участникът може да получи само съответната наградата, обозначена на Колелото от служетелят на касата. Времето за сканиране и участие в играта е 10мин /десет минути/ от часа изобразен на кас.бон/фактура. След това участието е невъзможно.

5.3. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Колело Бенита – зареди, завърти, спечели“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

          6. Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора и те има следните характеристики :

– Сладурийка – определен вид сладък пакетиран хранителен продукт –  ;

– Солена вкусотийка – определн вид солен пакетиран хранителен продукт – ;

– Подарък – брандиран предмет от Бенита – ;

– Автоаксесоар – определен продукт свързан с поддръжка на автомобил – ;

– Напитка – определена топла или студена, газирна или негазирана напитка – ;

– Ваучер за гориво – определен вид сладък пакетиран хранителен продукт – ;

6.6.1. При спечелване на ваучер, клиента има право да зареди еднократно гориво съгласно посочената номинална стойност на него. Ваучера може да се използва веднага или съгласно срок от една календарна година от получаването му. Горивото трябва да бъде само от един вид и заредено само и единствено на обект на бензиностанции Бенита, който има стикер за Играта „зареди, завърти, спечели“ в противен случай, на клиента може да му бъде отказано използването на съответния ваучер. Номиналната стойност на ваучера не може да бъде изплатена в лева или заменена за стока в обекта. Този ваучер е еднократен, както и неговото използване. Важи при зареждане на всички видове гориво предлагани от бензиностанцията. Ваучера не може да се използва в комбинация с други промоции или карти за отстъпка.

6.4. Участник, който е спечелил предметна награда, има право да получи на момента единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора, която е обозначена на Колелото.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове и начин, в противен случай губят правото си да ги получат и Организаторът може да откаже предоставянето им.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила. В противен случай, всеки от Организатора и/или участващ в Играта търговец може да откаже да предостави предвидена награда за Участник.

6.5. Печелившите участници дават право на Организатора да разпространи и публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за продажба по своя преценка с цел популяризиране на Играта.

6.6. Чрез участието си в Играта участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

             7. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. С участието си в Играта участниците приемат и дават съгласието си Организаторът да събира и да обработва личните им данни, в качеството на администратор на лични данни, както и да възлага обработването им на администратор.

7.2. Организаторът декларира, че предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на настоящата Игра.

7.3. С приемането на настоящите Общи условия участникът потвърждава, че е информиран за доброволния характер на предоставяне на личните си данни и ги предоставя доброволно със знанието, че това не е негово задължение и евентуалното им непредоставяне не би довело до неблагоприятни последици за него.

7.4. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“).

7.5. В частност, в случай на спечелване на награда и приемане на Награда от Участник, Организаторът  има право да обработи личните данни на съответния Участник с негово съгласие, а именно неговите имена, снимка или други лични данни за целите на изготвяне на аудио, видео, печатни и други съобщения, които ще бъдат публикувани в интернет или посредствено други медии, за което Участникът няма да получи допълнително заплащане.

            8. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

            9. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът не носи каквато и да било отговорност за да предостави обещаната награда, включително и отказ да я предостави в избрано от Участника време, както и в случай че Участникът не е задоволен от качеството на наградата, както и не отговаря за всякакви други претенции, които печелившият Участник би могъл да има във връзка с наградите, включително и за каквито и да било вреди (имуществени и/или неимуществени), претърпени от Участника при и/или по повод на получаването и/или използването на предоставената от Организатора. Печелившият участник следва да отправя всички подобни възражения и спорове веднага пред Организатора.

             10. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.


Добави файлове