Skip links

Всеки трети печели!!!

Официални правила на провежданата от Бензиностанции „Бенита“ промоционална игра „Всеки трети печели“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Всеки трети печели“ на Бензиностанции „Бенита“.

 1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Всеки трети печели“ („Играта“) е „Бенита Ойл” ООД, ЕИК 200259122, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ ПИ 177, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.benita.bg.

 

 1. Територия, на която се провежда Играта

2.1. Играта се провежда на територията на обектите на бензиностанции „Бенита“, намиращи се в Република България.

 

 1. Продължителност и период на провеждане на играта

3.1. Играта се провежда от 15.08.2019 г. до 03.09.2019 г. или до изчерпване на количествата на предвидените скреч карти. За да получи участник скреч карта, следва да е изпълнил условията за участие в Играта в периода на провеждането й. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

 1. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица, платили в брой или с банкова карта (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица), които са заредили 20/двадесет/ литра светли горива (дизел, дизел+, бензин А95Н, бензин А100) или повече от всички обекти на бензиностации „Бенита“ в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“).

 1. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е заредил 20 (двадесет) литра или повече гориво от обект на бензиностанции „Бенита“, може да вземе участие в Играта. Покупката на обща стойност от поне 20 (двадесет) литра следва да бъде доказана с касов бон или фактура, който следва да бъде издаден от един търговски обект на територията на бензиностанции „Бенита“, в периода на Играта .

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т.5.1. има право да получи скреч карта от служител на обект на бензиностанции „Бенита. Участникът може да получи наградата, обозначена на скреч картата, с предявяване на касова бележка или фактура.

5.3. Участието в Играта е обвързано с покупка. Всеки Участник, който е направил покупка/и, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да получи една скреч карта, като Организаторът прави съответното отбелязване за това на представената му касова бележка/фактура.

За да участва в Играта, участникът следва да:

 • Зареди за минимум 20 литра гориво от обект на Бензиностанции Бенита;
 • Изиска/получи скреч карта на касата на обекта;
 • Изтрие скреч полето, за да провери какво печели /химикал, чаша, гориво, течност за чистачки, участие в томбола или опитай пак/
 • При награда „участие в томбола“, участникът трябва да попълни две имена, телефон за контакт, да прикачи копие от фискалния бон на транзакцията към скреч картата и да я пусне в съотвената за това урна разположена на касата на бензиностанцията. Участниът трябва да запази оригинал на фискалния бон на покупката до края на кампанията, за да може да се верифицира в случай, че бъде изтеглен от томболата за една от трите големи награди.
 • При награда гориво, участникът може да получи своята награда веднага, като зареди своя автомобил с предпочитаното от него гориво или да запази печелившата скреч карта и оригинала на фискалния бон/фактура на покупката до края на кампанията, за да може да се верифицира, когато реши да получи наградата.

5.4. Участниците, чиито скреч карти са печеливши ще получат съответната предметна награда / химикал, течност за чистачки или чаша / веднага, като за целта трябва да представят печелившата карта на служителите на обекта.

5.5. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Всеки трети печели“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

 1. Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора :

– 40 броя награди по 10 литра гориво – включва всички горива предлагани на бензиностанции „Бенита“;

– 1000 броя  течност за чистачки от 1 литър – готова за употреба;

– 600 броя брандирани химикала;

– 250 брандирани керамични чаши;

– Участие в томбола за една от трите големи награди – 3 /три/  нощувки за двама в Почивна База „Бъчвата“, гр. Бяла.

6.2. Големите награди ще бъдат теглени на съответните дати :

– 20.08.2019г – уикенд за двама в Почивна База „Бъчвата“, гр. Бяла

– 27.08.2019г – уикенд за двама в Почивна База „Бъчвата“, гр. Бяла

– 03.09.2019г – уикенд за двама в Почивна База „Бъчвата“, гр. Бяла

Тегленето на големите награди ще бъде на случаен принцип из между всички участници, изпълнили точно условията посочени в т.5.3.

6.3. Участникът, който бъде изтеглен, трябва да предостави оригинала на фискалния бон/фактура за направената транзакция, който да се свери с този прикрепен към печелившата скреч карта. Ако участникът не е запазил оригиналния касов бон, Организаторът ще изтегли нов печеливш. Наградата следва да бъде изпълнена, след допълнителна уговорка с победителя и предоставящият наградата. Наградата ще бъде предавана срещу лична карта, подпис, представен оригинал на фискалния бон/фактура и приемо-предавателен протокол лично на печелившия участник.

6.4. Участник, който е спечелил предметна награда, има право да получи на момента единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора, която е обозначена в съответната изтритата скреч карта.

6.5. В случай, че на даден обект, клиент спечели предметна награда, но няма налични в момента на покупката на гориво, клиентът трябва да поиска копие от фискалния бон на транзакцията му, на който да се сложи печат от служител каса на бензиностанцията, клиентът да запази оригиналния си фискален бон, скреч картата и копието на фискалния бон и да получи своя подарък на друг обект на бензиностанции „Бенита“.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове и начин, в противен случай губят правото си да ги получат и Организаторът  могаже да откаже предоставянето им.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила срещу скреч карта, издадена от Организатора и получена по предвидения начин. В противен случай, всеки от Организатора и/или участващ в Играта търговец може да откаже да предостави предвидена награда за Участник.

6.6. Наградите се предоставят на Участниците срещу предоставяне на скреч карта издадена и получена от Организатора и касов бон/фактура от направената покупка.

6.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.8. Печелившите участници дават право на Организатора да разпространи и публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за продажба по своя прценка с цел популяризиране на Играта.

6.9. Чрез участието си в Играта участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

 1. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. С участието си в Играта участниците приемат и дават съгласието си Организаторът да събира и да обработва личните им данни, в качеството на администратор на лични данни, както и да възлага обработването им на администратор.

7.2. Организаторът декларира, че предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на настоящата Игра.

7.3. С приемането на настоящите Общи условия участникът потвърждава, че е информиран за доброволния характер на предоставяне на личните си данни и ги предоставя доброволно със знанието, че това не е негово задължение и евентуалното им непредоставяне не би довело до неблагоприятни последици за него.

7.4. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“).

7.5. В частност, в случай на спечелване на награда и приемане на Награда от Участник, Организаторът  има право да обработи личните данни на съответния Участник с негово съгласие, а именно неговите имена, снимка или други лични данни за целите на изготвяне на аудио, видео, печатни и други съобщения, които ще бъдат публикувани в интернет или посредството, други медии, за което Участникът няма да получи допълнително заплащане.

 1. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 1. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът не носи каквато и да било отговорност за да предостави обещаната награда, включително и отказ да я предостави в избрано от Участника времe, както и в случай че Участникът не е задоволен от качеството на наградата, както и не отговаря за всякакви други претенции, които печелившият Участник би могъл да има във връзка с наградите, включително и за каквито и да било вреди (имуществени и/или неимуществени), претърпени от Участника при и/или по повод на получаването и/или използването на предоставената от Организатора. Печелившият участник следва да отправя всички подобни възражения и спорове веднага пред Организатора.

 1. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.

Коментарине на публикация